HCV Vaccine Development

Approaching rational epitope vaccine design for hepatitis C virus with meta-server and multivalent scaffolding

Scientific Reports 2015 5:12501
Linling He, Yushao Cheng, Leopold Kong, Parisa Azadnia, Erick Giang, Justin Kim, Malcolm R. Wood, Ian A. Wilson, Mansun Law, Jiang Zhu

Genetic and structural insights into broad neutralization of hepatitis C virus by human VH1-69 antibodies

Science Advances 02Jan 2019:eaav1882
Netanel Tzarum, Erick Giang, Leopold Kong, Linling He, Jannick Prentoe, Elias Augestad, Yuanzi Hua, Shaun Castillo, Georg M. Lauer, Jens Bukh, Jiang Zhu, Ian A. Wilson and Mansun Law

Proof of concept for rational design of hepatitis C virus E2 core nanoparticle vaccines

Science Advances 15 April 2020; Vol 6 No. 16, eaaz6225; DOI 10 1126/sciadv aaz6225
Linling He, Netanel Tzarum, Xiaohe Lin, Benjamin Shapero, Cindy Sou, Colin J. Mann, Armando Stano, Lei Zhang, Kenna Nagy, Erick Giang, Mansun Law, Ian A Wilson, and Jiang Zhu
Go to Top